Regulamin

Pracownicy Willa Urocza dokładają wszelkich starań aby Państwa pobyt przebiegał w pełnym zadowoleniu. Wspólne przestrzeganie regulaminu jest wyrazem wzajemnego szacunku.

Wzajemne zrozumienie i szacunek

Regulamin pensjonatu

 1. Najmujący pokój Gość pensjonatu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. Rozpoczęcie pobytu w pensjonacie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu przez Gościa oraz wszystkich informacji zawartych na stronie www.willaurocza.com
 3. Pokój w pensjonacie wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. W przypadku grup zorganizowanych doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu wynajmu do godziny 10.00 dnia następnego.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Pensjonat uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11.00 – Recepcja naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cennika.
 6. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 7. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 8.00 do 22.00.
 8. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według cennika dostępnego w recepcji pensjonatu.
 9. Przez cały czas pobytu w pensjonacie dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych.
 10. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 11. Na terenie pensjonatu, w tym – w pokojach hotelowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
 12. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 złotych.
 13. W pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
 14. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 15. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 16. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych
 17. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.
 18. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.
 19. Ze stołówki nie wolno wynosić żadnych naczyń (talerzy, filiżanek, sztućców…).
 20. Odpowiedzialność pensjonatu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do pensjonatu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność pensjonatu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Pensjonat ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 21. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 22. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.
 23. Zgodnie z kategoryzacją pensjonat nie ma obowiązku zapewnić gościom ręczników kąpielowych oraz codziennej wymiany ręczników. Zmiana pościeli i ręczników odbywa się za dodatkową opłatą co 3 dni lub na życzenie gościa według cennika dostępnego na recepcji po wcześniejszym zgłoszeniu takiej chęci na recepcji.
 24. Przed opuszczeniem pokoju gość hotelowy powinien: • pozakręcać krany • pozamykać okna • wyłączyć urządzenia pobierające prąd elektryczny (oświetlenie, telewizor).
 25. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu pensjonatu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
 26. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w pensjonacie.
 27. W przypadku skrócenia pobytu nie z winy pensjonatu, pensjonat nie zwraca kosztów pobytu.
 28. Opłatę za pobyt należy uregulować gotówką: w przypadku pobytów jednodniowych i weekendowych w dniu przyjazdu, a przy pobytach dłuższych w ciągu dwóch dni po zameldowaniu.